Turbulencie a volatilita sa na trhoch z času na čas vyskytnú. Nakoniec však vždy prejdú. Potvrdilo sa to aj minulý rok počas viacerých vĺn koronavírusu. Vtedy sa aj tie najrizikovejšie aktíva ako akcie či podnikové dlhopisy v neinvestičnom pásme rýchlo otriasli z počiatočných výpredajov.  Ich ceny, ako aj ceny podielových fondov, ktoré do nich investovali, sa aj vďaka rýchlej reakcii vlád či centrálnych bánk v podobe rekordne vysokých menových a fiškálnych stimulov posunuli na nové historické maximá. V závere roku im k rastu pomohlo aj objavenie účinných vakcín proti COVID-19. „Z dlhodobého hľadiska platí, že čím dlhší je investičný horizont, tým väčšia je pravdepodobnosť, že peniaze vložené do akcií či podnikových dlhopisov prinesú kladný výnos napriek obdobiam kríz, pandémií či neistôt,“ tvrdí analytik J&T BANKY Stanislav Pánis.

Pozor na infláciu, porazia ju investície

Ak je investor ochotný akceptovať vyššiu mieru rizika, investovanie do rizikovejších a z dlhodobého horizontu výnosnejších aktív sa oplatí, a to predovšetkým z inflačného pohľadu. Pomalý graduálny rast spotrebiteľských cien znižuje kúpyschopnosť nezainvestovaného kapitálu. Čím dlhšie držíte prostriedky nezainvestované, tým viac škôd na peniazoch rast spotrebiteľských cien napácha. Potrebné je pamätať aj na efekt zloženého úročenia. Pri dvojpercentnej inflácii klesne reálna kúpna sila 1 eura za 10 rokov o vyše 30 percent. Centrálne banky pritom naznačili, že v nasledujúcich rokoch budú tolerovať aj vyššie tempá znehodnocovania peňazí rastom spotrebiteľských cien, aby dobehli zaostávanie za inflačným plánom v minulých rokoch.

Nie každý investor dokáže akceptovať výkyvy na akciových trhoch, hoci z dlhodobého hľadiska doručujú najvyššiu návratnosť investovanej sumy. No aj pre takýchto ľudí existujú iné alternatívy investovania, a to nielen počas pandémie. „Napríklad podnikové dlhopisy, ktoré majú síce nižší potenciál pre zhodnotenie než akcie, sú však aj menej náchylné na volatilitu cien. No stále dokážu poraziť infláciu. Inak povedané, ponúkajú veľmi zaujímavý pomer výnosu vzhľadom na podstupované riziko,“ vysvetľuje Pánis.

Platí to aj v prípade vybraných regionálnych korporátnych dlhopisov, ktoré sú relatívne dobre izolované od diania vo svete, nie je v nich prítomných veľa inštitucionálnych hráčov a väčšina investorov ich drží do splatnosti.A osobitne pri dlhopisoch vybraných expandujúcich firiem z česko-slovenského regiónu so silnými bilanciami, ktoré patria medzi lídrov vo svojom segmente a majú zaujímavé podnikateľské nápady. Vďaka tomu dokážu čeliť aj dočasným ekonomickým nečasom a recesii.

Jednou z najlepších možností, ako investovať do takýchto korporátnych dlhopisov, sú investície do podielových fondov. „Ich veľkou výhodou je okrem profesionálnej správy prostriedkov odborníkmi aj možnosť investovať už od malej sumy. Na trh tak získavajú prístup aj investori, ktorí by na priamy nákup dlhopisov a na širšiu diverzifikáciu portfólia potrebovali oveľa vyšší kapitál,“ objasňuje Pánis. Ďalšou ich devízou je vysoká likvidita aj v napätých časoch, ktorá môže byť pri predaji individuálnych dlhopisov za rozumné ceny zložitejšia.

Špecifickou výhodou fondu J&T Profit je, že získaný výnos za daný rok vyplatí fond investorovi po odrátaní zrážkovej dane automaticky na jeho bežný účet, o nič sa tak nemusí starať. Minulý rok zhodnotili investori prostriedky vo fonde o 3,97 % percenta, a to napriek turbulenciám, ktoré trhy pre koronavírus zasiahli. Samozrejme, výnosy z minulých období ich nezaručujú aj do budúcnosti, keďže s investovaním do aktív sú spojené aj riziká.

Investície do dlhodobo silných firiem

Kreditné riziko emitentov, ktorých dlhopisy má fond J&T Profit nakúpené, sa však za ostatný rok zásadnejšie nezmenilo. Nemajú tak problém so solventnosťou, sú schopní naďalej vyplácať kupóny a aj istiny. „Ide o fundamentálne silné firmy, mnohé s diverzifikovaným biznis modelom bez priameho zasiahnutia koronavírusom, disponujúce hodnotným majetkom, aby v prípade potreby získali preklenovacie financovanie,“ vysvetľuje Pánis.

Mať zainvestované v dlhopisoch firiem, ktoré majú na príslušných trhoch významný podiel, sú dlhodobo silné, je tak aj v ťažších ekonomických časoch dobrou možnosťou, ako ochrániť prostriedky. „Firmy, ktoré patria vo svojom sektore k lídrom trhu, sa aj pri dočasne znížených výnosoch z ich podnikania po zastavení šírenia koronavírusu, vakcinácii a po uvoľnení opatrení dokážu opäť dostať na pôvodné pozície. Tento scenár v tomto roku predpokladáme pri očakávaní prudkého cyklického oživovania globálnej, európskej a regionálnej ekonomiky, čo by malo vytvoriť priestor aj na ďalší rast cien podnikových dlhopisov,“ hodnotí Pánis.