Jaguar-Land Rover bude rozdielovým hráčom

Lokomotívou rastu slovenskej ekonomiky ostane aj v roku 2019 domáci dopyt, no už nebude takou dominantnou silou ako v osmičkovom roku, keď sa k nemu pridá aj čistý vývoz. Spotreba domácností by mala ešte zrýchliť svoj rast pri tom, ako miera nezamestnanosti preráža historické dná a už dávno sa nachádza pod prirodzenou mierou, ktorá nezrýchľuje infláciu pri akcelerácii rastu reálnych miezd v dôsledku pnutia na trhu práce. Podporovať by ju mali tiež dekádne maximá spotrebiteľskej dôvery a priaznivé finančné podmienky s nízkymi úrokovými sadzbami, čo by malo znižovať aj sklon k úsporám. Investičná aktivita síce ostane čulá pre rozširovanie výrobných kapacít, verejné investície najmä z eurofondov a budovanie diaľnic. Spomalí však rast, čo pôjde na vrub zvýšenej porovnávacej základne roka 2018 najmä v súvislosti s dobudovávaním štvrtej automobilky – Jaguara-Land Rover. Nábeh jej výroby prispeje k rozšíreniu exportných kapacít automotive sektora a podporí zahraničný obchod, ktorého príspevok k rastu viac ako kompenzuje slabší investičný rast. Slovenská ekonomika by vďaka tomu mala dokázať úspešne čeliť protivetrom spomaľovania zahraničného dopytu pod tlakom straty momenta rastu európskeho a svetového hospodárstva. Konečná spotreba verejnej správy bude pozvoľne rásť napriek vyrovnanému rozpočtu a určitej fiškálnej reštrikcii. Jej príspevok k celkovému rastu ekonomiky bude však len minimálny.

Mzdy s raketovým rastom, nad produktivitu práce

Trh práce pokračuje pri svižnom ekonomickom raste v zlepšovaní, keď miera nezamestnanosti preráža historické dná a prvýkrát v histórii sa dostala podľa eurostatu dokonca pod priemer EÚ. Predpokladáme, že na konci budúceho roka klesne podľa metodiky VZPS k šesťpercentnej hladine, keďže tvorbu pracovných miest budú generovať najmä služby a priemysel. Tempo rastu zamestnanosti sa však spomalí, jednak pre negatívny demografický vývoj, jednak pre pokles počtu nezamestnaných s vyhovujúcimi kvalifikačnými predpokladmi. Rekordne vysoký počet neobsadených miest signalizuje pokračovanie veľkého pnutia na trhu, ktorého tetiva je len nepodstatne uvoľňovaná zvýšeným návratom Slovákov z cudziny či rastom počtu zahraničných pracovníkov, ktorí v súčasnosti obsadzujú už každé tretie novovytvorené miesto. Len malú úľavu prináša rast nadčasov spolu s rekordne vysokou mierou participácie. Previs dopytu po práci nad ponukou tlačí na dynamický rast miezd, ktorý bude atakovať sedempercentné tempo, pričom vo verejnom sektore porastú mzdy administratívnou úpravou mzdových taríf až o 10 percent. Toto číslo výrazne prekračuje rast produktivity práce, čo podkopáva externú konkurencieschopnosť ekonomiky. Navyše nedostatok pracovných síl by čoskoro mohol byť limitujúcim faktorom rýchlejšieho ekonomického rastu.

Inflácia zhruba rovnako vysoká ako v roku 2018

Rast spotrebiteľských cien by sa mal na budúci rok zrýchliť na 2,9 percenta z tohtoročného zhruba 2,6-percentného medziročného tempa rastu, ktoré je už najrýchlejšie od roku 2012. Na ponukovej strane by sa malo spomaliť tempo rastu cien potravín, na druhej strane však príde k rýchlejšiemu rastu regulovaných cien energií, ktoré len reflektujú vývoj na komoditných trhoch. Významnou mierou k udržaniu rýchleho tempa inflácie prispeje dopytový tlak prehrievajúcej sa ekonomiky a napätého trhu práce s dynamickým rastom miezd, ktoré sa pretavia do zrýchlenia rastu cien služieb a priemyselného tovaru bez energií. K akcelerácii inflácie zrejme prispeje aj zavedenie špeciálneho odvodu z obratu pre obchodné reťazce.

Plánom je vyrovnaný rozpočet

Slovensko by mohlo mať na budúci rok prvýkrát v histórii vyrovnaný či dokonca ľahko prebytkový rozpočet po predpokladanom schodku vo výške asi 0,6 percenta HDP v tomto roku. V rozhodujúcej miere za tým stojí priaznivá makroekonomická situácia, silný trh práce a rast ziskovosti firiem, čo prispieva k dynamickému rastu daňových príjmov, pričom sa zlepšuje aj efektivita výberu daní. Plusom je tiež pokles nákladov štátneho dlhu v dôsledku nízkych úrokových sadzieb, a teda lacného požičiavania si na finančných trhoch. Ak by vláda neprijala žiadne nové opatrenia, rozpočet skončí vo výraznejšom prebytku. Prijaté vládne opatrenia však celkové hospodárenie zhoršujú. Ide predovšetkým o rast platov vo verejnom sektore, investície v oblasti obrany a dopravy, ako aj o vyššiu bežnú spotrebu a o pripravované zákonné úpravy okolo obedov zadarmo v školstve. Celkovo však miernu fiškálnu expanziu v tomto roku strieda takmer neutralita na základe skoro nulového salda fiškálnej pozície, primárna bilancia je v prebytku a darí sa znižovať aj štrukturálny deficit očistený o efekt hospodárskeho cyklu a jednorazové opatrenia, hoci pomalšie ako samotný nominálny. Lenže pri takej dobrej kondícii ekonomiky sa konsolidácia verejných financií javí ako málo ambiciózna.

Predikcia:

 

2017

2018*

2019*

HDP

3,20%

4,20%

4,40%

Inflácia (CPI)

1,30%

2,60%

2,80%

Miera nezamestnanosti

8,10%

6,60%

5,90%

Dlh v % HDP

50,90%

48,40%

46,80%

Nominálna mzda

4,60%

6,40%

7,10%

Reálna mzda

3,30%

3,70%

4,20%

Zdroj: J&T Banka, *- odhad