Podielové fondy sú bránou do investičného sveta. Predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, o ktoré sa stará profesionálny portfólio manažér. Človek nemusí byť expertom na investície a nemusí na dennej báze sledovať finančné správy. 

V ostatnom čase však rastie popularita sofistikovanejších fondov kvalifikovaných investorov. Investovať prostredníctvom nich môžu predovšetkým investiční profesionáli alebo investori, ktorí majú dostatočne silné finančné zázemie alebo odborné znalosti umožňujúce pochopiť riziká. Fondy sú teda ponúkané iba investorom, ktorých prípadný neúspech investícií podstatne neohrozí ich životnú úroveň a plne chápu, do čoho investujú.

Výhodou fondov kvalifikovaných investorov je, že majú širší záber investičných možností vrátane mnohých špecifických a alternatívnych investícií vrátane private equity a venture kapitálu. Inak povedané, umožňujú rozložiť kapitál aj mimo tradičných verejne obchodovaných klasických finančných aktív ako akcie alebo dlhopisy. Vďaka voľnejším rukám a väčšej flexibilite správcov týchto fondov pri alokácii portfólia a jeho riadení je možné dosiahnuť lepšiu optimalizáciu pomeru výnosov k podstupovanému riziku v porovnaní s klasickými podielovými fondmi. Ďalšou výhodou je možnosť nižšieho zdaňovania dosiahnutých výnosov v niektorých jurisdikciách.

Čoraz rozšírenejšou formou fondov kvalifikovaných investorov je špeciálny typ akciovej spoločnosti, SICAV, teda investičný fond s premenlivým základným kapitálom.

Ide o právnickú osobu, kým bežný podielový fond je len súbor majetku spravovaný správcovskou spoločnosťou. Základné imanie SICAV-u nie je tvorené súčtom menovitých hodnôt akcií, ale v každom momente zodpovedá reálnej hodnote majetku spoločnosti, teda výške čistého obchodného imania. Oproti bežnej akciovej spoločnosti sa na zvýšenie základného imania nevyžaduje súhlas valného zhromaždenia spoločnosti a v rámci stanovami určeného počtu akcií sa priebežne vydávajú nové akcie na základe záujmu investorov. Výhodou SICAV štruktúry je fakt, že môže vytvárať podfondy s rôznymi investičnými stratégiami, čo je praktické najmä z byrokratického a povoľovacieho hľadiska.

Fondy kvalifikovaných investorov takisto podliehajú dohľadu regulátorov.