Oficiálna inflácia sa pritom vypočítava na základe spotrebného koša tovarov a služieb, ktorý sa snaží čo najvernejšie odzrkadľovať výdavky obyvateľstva. Skutočná inflácia je však pre každého človeka odlišná v závislosti od jeho osobného spotrebného koša, ktorého zloženie je spravidla iné a s rozdielnymi váhami ako 12 kategórií položiek používaných štatistikmi. Často vyššia.

V takomto prostredí každý, kto chce aspoň uchovať kúpnu silu voľných zdrojov, nehovoriac o ich reálnom zhodnotení, teda dosahovaní vyššieho výnosu, ako je miera inflácie, by mal k nakladaniu s nimi pristupovať bystro. Latka pre porazenie inflácie sa totiž posúva značne nahor a pravdepodobne tam aj dlhší čas ostane. Pre tých, ktorí majú dlhší investičný horizont, požadujú vyššie zhodnotenie kapitálu a sú otvorení určitému investičnému riziku, sú vhodné investičné riešenia s minimalizovaním podielu neproduktívneho držania peňazí na bežných či termínovaných účtoch.

Takto postupujú podľa Wealth Report J&T BANKY 2021 aj slovenskí dolároví milionári, pre ktorých je inflácia hrozbou číslo jeden z pohľadu bohatstva. Špeciálne, keď si uvedomujú, že na Slovensku sa inflácia bude krotiť ťažko, jednak preto, že väčšina jej príčin je externá, ako vyššie ceny energií, potravín a narušené dodávateľské reťazce, a nemá na ne reálne páky ani vláda a v podstate ani centrálna banka. Navyše, menová politika sa bude zrejme sprísňovať len pomaly a neadekvátne slovenskej realite, keď ECB bude brať do úvahy krehký stav konkurencieschopnosti a vysoké dlhy periférnych krajín.

Jednou z najlepších vstupných brán do sveta investícií sú podielové fondy. Predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expertom na investície a nepotrebuje na dennej báze sledovať finančné správy. O zverené prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na finančných trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu. Skúsenejší investor monitorujúci burzy si môže zostaviť aj vlastné (prevažne akciové) investičné portfólio, ktoré by mohlo byť doplnené aj o alternatívne investície, akými sú private equity či zberateľské aktíva s alokáciou kapitálu aj mimo tradičných verejne obchodovaných aktív, čo by mohlo optimalizovať pomer výnosov k podstupovanému riziku.