Právne vyhlásenie

 

Žiadna záruka a žiadne záväzky

Spoločnosť J&T Banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava , Slovenská republika, IČO 35 964 693, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 1320/B, vynakladá veľké úsilie na zabezpečenie presných a aktuálnych informácií, nenesie však žiadnu zodpovednosť alebo záruku za správnosť, adekvátnosť a úplnosť informácií uvedených na tejto webovej stránke a odmieta akúkoľvek zodpovednosť za používanie tejto stránky alebo odkazov na iné stránky. J&T Banka môže túto stránku kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, no nepreberá žiadnu zodpovednosť za jej aktualizáciu. Všetci používatelia týmto vyjadrujú súhlas, že používanie tejto stránky a akéhokoľvek odkazu na iné stránky a ich obsahu uskutočňujú na vlastné riziko. J&T Banka ani akákoľvek ďalšia strana zúčastňujúca sa pri vytváraní, výrobe alebo poskytovaní tejto webovej stránky, alebo inej webovej stránky, na ktorú Vás táto stránka odkazuje, nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, náhodné, následné, nepriame alebo trestné škody a ujmy, ktoré by mohli vzniknúť z Vášho prístupu, použitia alebo nemožnosti využitia tejto webovej stránky alebo akéhokoľvek odkazu na inú webovú stránku, alebo za prípadné chyby alebo nedostatky v ich obsahu.

 

Žiadna ponuka a žiadne navádzanie

Informácie poskytnuté na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku alebo navádzanie na nákup, predaj, alebo iné transakcie s finančnými nástrojmi. Informácie poskytnuté na tejto stránke majú informatívny charakter a nemajú za cieľ pôsobiť ako presviedčanie alebo odporúčanie. Pokiaľ investorovi vznikne finančná alebo iná ujma, poskytovateľ a majiteľ tejto stránky nenesie právnu zodpovednosť. Investori sa nesmú spoliehať na tieto informácie pri ich investičných rozhodovaniach.
Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom a hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať, a to aj v dôsledku menových výkyvov. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na informácie poskytnuté na tejto webovej stránke sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov tu uvedených. Informácie uvedené na tejto webovej stránke nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné a primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti na ich špecifických investičných cieľoch, časovom horizonte investície, v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou alebo vzhľadom na ich znalosti a skúsenosti, ktoré im umožňujú porozumieť rizikám spojeným s finančnými nástrojmi
Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú akékoľvek oznámenie, ponuku alebo výzvu, ktoré by napĺňali znaky verejnej ponuky podľa § 120 zákona Slovenskej republiky č.566/2001 Z.z.o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

 

Odkazy na webové stránky

Pre vaše pohodlie vám poskytujeme odkazy na webové stránky tretích strán. K obsahu webových stránok tretích strán sa nevyjadrujeme a výslovne odmietame akúkoľvek zodpovednosť za informácie v nich uvedené a za ich použitie.

 

Autorské práva

Webová stránka, informácie a odkazy v nej obsiahnuté majú vyslovene informačný charakter. Akákoľvek reprodukcia, retransmisia alebo iné využitie je prísne zakázané. Žiadosť o povolenie na reprodukciu akýchkoľvek informácií obsiahnutých na tejto webovej stránke adresujte správcovi siete spoločnosti J&T Banka a.s.
Táto webová stránka je vlastníctvom spoločnosti J&T Banka, a. s. Niektoré údaje zverejnené na tejto webovej stránke sú zverejňované so súhlasom ich vlastníka / správcu. Akékoľvek ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie kopírovanie alebo zaznamenávanie informácií alebo ich časti, obsiahnutých na tejto webovej stránke, vyžaduje predchádzajúci písomný (emailový) súhlas spoločnosti J&T Banka, a. s. (s výnimkou šírenia prostredníctvom zdieľacích prvkov sociálnych sietí umiestnených na stránke).

// old cookie consent